top of page

Vyhodnocování dopadů digitálních inovací na učení dětí

IMG_5912.JPG

V rámci jednání koordinační skupiny DigiKoalice v březnu 2019 proběhlo také představení hlavních závěrů nezávislé rešerše týmu Internetového institutu, při které byla zkoumána základní výzkumná otázka – jaká efektivní propojení nabízí digitální technologie a opatření strategie digitálního vzdělávání prioritám Strategie vzdělávací politiky do roku 2020? Výzkumný tým měl nelehký úkol – porovnat závěry externí evaluace plnění Strategie 2020 s aktuálním stavem plnění Strategie digitálního vzdělávání.

Na základě navazujících neformálních jednání, kterých se zúčastnili i zájemci/členové DigiKoalice, vyplynuly náměty na spolupráci při zvyšování znalostí členů DigiKoalice v tom, jak při svých aktivitách zjišťovat a predikovat dopady digitálních inovací na učení dětí. Koordinační skupina pověřila tajemníka DigiKoalice, aby připravil ve spolupráci se členy DigiKoalice a Internetovým institutem šetření mezi členy DigiKoalice na téma, jak se zjišťování dopadu svých aktivit jednotlivé organizace věnují. DigiKoalice také vytvoří podmínky pro pravidelnou debatu členů, jak o zjišťování dopadu svých aktivit pečovat. Internetový institut nabídl své kapacity také pro navazující komparativní studie porovnávající konkrétní postupy řešení vybraných témat digitálního vzdělávání v zahraničí s porovnáním na proveditelnost daných postupů i v ČR.

Koordinační skupina DigiKoalice přijala jako stálé hosty jednání zástupce Svazu průmyslu ČR a Smíchovské střední průmyslvé školy (p. Jabůrková a p. Sáblík), kteří jsou také členy expertní skupiny MŠMT k podkladům pro Strategii vzdělávací politiky S2030+. Digitální dovednosti a inovace ve vzdělávání mají ve světě učení dětí i dospělých své místo, což dokazují pestré projekty 132 členů DigiKoalice. Věříme, že členská základna i dílčí sběr podkladů z DigiKoalice napomohou lepšímu směřování péče o učení dětí ve školách za pomoci digitálních technologií.

Manažerské shrnutí závěrů nezávislé rešerše Internetového institutu komentuje na závěr zakladatelka Internetového institutu Tereza Bartoníčková:

 

“Níže uvedené body jsou pro tým Internetového institutu hlavním shrnutím oblastí, které jsou zásadní pro umožnění smysluplného zavádění změn ve školách a výuce. Jsme připraveni a rádi budeme na těchto tématech pracovat, jelikož vzdělávání vnímáme jako základ pro život v prostředí komplexních změn, které přináší a bude přinášet digitální doba. Většina oblastí je navzájem propojena, ovšem vzhledem k charakteru jednotlivých témat, na které by se šlo zaměřit vidíme nejsmysluplnější formy další spolupráce jako komparativní studie, popisy konkrétních praktik a návrhy strategií či postupu dalších kroků.”

 

  1. Doporučujeme realizovat důraznější komunikační kampaně směrem k ředitelům škol, aby dokázali vést své učitele a budovat kulturu pro bezpečné digitální vzdělávání.

  2. Doporučujeme věnovat pozornost tvorbě systému benefitů pro učitele, kteří jsou inovátoři v digitálním vzdělávání

  3. Vidíme jako nutné podpořit ze státní úrovně budování digitální infrastruktury škol, zajištění bezproblémového připojení škol.

  4. Vidíme jako nutné, aby se při zavádění digitálních inovací dával důraz na výběr vhodného nástroje/postupu na zjišťování dopadu dané technologie.

  5. Doporučujeme pomoci ředitelům škol převzít hotová procesní schémata na digitální inovace (projekty, auditní postupy a dále).

  6. Doporučujeme revidovat parametry komunikační kampaně pro podporu digitální gramotnosti a informatického myšlení.

 

Doporučení z nezávislé rešerše nastavují “pohled zvenku” všem aktérům, kteří se aktivitám a projektům na podporu digitálního vzdělávání věnují.

Kontakt

  • Internetový institut: Tereza Bartoníčková, t@internetovyinstitut.cz, 732330742

  • DigiKoalice: Petr Naske, digikoalice@nuv.cz, 774089047

 

Text byl v nezměněném znění přejat z webových stránek Digikoalice.

bottom of page